ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Mini English Program
 
Vision/Mission 
ประชาสัมพันธ์ MEP
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน
มัคคุเทศน์น้อย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
The Ugly Duckling is a literary fairy tale for a kid. This is Katie. She is studying at Anuban Doemb
กิจกรรมของนักเรียน MEP - อ่านนิทานภาษาอังกฤษ โดย เด็กหญิงสุชญา อินทร์ถมยา (น้องแพตตี้)
สอบวัดความรู้ความสามารถ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Mini English Program
ประกาศเลื่อนกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ภาพกิจกรรม MEP
การศึกษาทางไกล DLTV
Learn From Home
รับคู่มือและแบบฝึกหัด DLTV
ปรับปรุงอาคารเรียน MEP
Activities in Mathematics
เรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่อง​ Soil in​ Region​